Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Warning

Warning

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

O programe

Horizont 2020 je európsky rámcový program pre výskum a inovácie, nasledovník Siedmeho rámcového programu pokrývajúci obdobie rokov 2014 až 2020. Horizont 2020 je finančným nástrojom implementujúcim jednu z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 - Inovácia v Únii zameranú na zabezpečenie konkurencieschopnosti Európy v globálnom prostredí.  Horizont 2020 podporuje výskumné a inovačné aktivity základným výskumom, strategickým a aplikovaným výskumom, demonštračnými projektmi a aktivitami s praxou. V zásade Horizont 2020 kombinuje všetok výskum a inovácie predtým financované cez 7. rámcový program,  Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Sedemročný rozpočet programu má hodnotu takmer 80 miliárd EUR, pričom zahŕňa aj finančné prostriedky pre Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie, Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a výskum vykonávaný na základe Zmluvy o Euratome.

Rozpočet programu Horizont 2020

V rámci dvojročného pracovného programu na roky 2014-2015 je na priority financovania alokovaných viac ako 15 mld. EUR. Pre výzvy financované z rozpočtu na rok 2014 bolo vyčlenených približne 7,8 miliardy EUR.

Pracovný program 2014 – Financovanie výziev a finančné nástroje

Excelentná veda: ~ 3 miliardy €

Európska rada pre výskum

4 výzvy

1 662 mil. €

Akcie Marie Curie

6 výziev

800 mil. €

Budúce a vznikajúce technológie (FET)

4 výzvy

200 mil. €

Európske výskumné infraštruktúry (zahŕňa e-Infraštruktúry)

4 výzvy

277 mil. €

Vedúce postavenie priemyslu: ~ 1.8 miliardy €

Informačné a komunikačné technológie (ICT)

2 výzvy

700 mil. €

Nanotechnológie, Pokročilé materiály, Biotechnológie a Produkcia

5 výziev

500 mil. €

Vesmír

5 výziev

128 mil. €

Prístup k rizikovému kapitálu

2 výzvy + finančné nástroje

5 mil. € +

295 mil. €

Inovácie v MSP (Nezahŕňa 251 mil. € pre MSP alebo Eurostar)

1 výzva

10 mil. €

Spoločenské výzvy: ~ 2.8 miliardy €

Zdravie, demografické zmeny a blahobyt

2 výzvy

600 mil. €

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum, bioekonomika

3 výzvy

300 mil. €

Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

4 výzvy

600 mil. €

Inteligentná, zelená a integrovaná doprava

3 výzvy

540 mil. €

Klíma, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov, nerastné suroviny

3 výzvy

300 mil. €

Európa v meniacom sa svete – Inkluzívna, inovatívna a reflektívna spoločnosť

5 výziev

112 mil. €

Bezpečná spoločnosť

4 výzvy

200 mil. €

Navyše

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

3 výzvy

50 mil. €

Veda pre spoločnosť

4 výzvy

45 mil. €

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ