Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Centrum vedecko-technických informácií SR

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava (CVTI SR) realizuje národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK (Projekt NITT SK) financovaný z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj , v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ITMS pre cieľ Konvergencia č. 26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043.7

Technická univerzita v Košiciach s CVTI SR uzavrela Zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb v oblasti  transferu technológií  a prostredníctvom Univerzitného centra inovácií, transferu technológii a ochrany duševného vlastníctva (UCITT) sprostredkúva nasledujúce služby:

 • asistencia pri výbere výsledkov vedecko-výskumnej činnosti na priemyselno-právnu ochranu a odhad komerčného potenciálu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti,
 • vypracovanie stratégie priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva,
 • príprava a podanie patentovej prihlášky a prihlášky pre všetky relevantné predmety priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike a na zahraničných patentových úradoch, zastupovanie pred patentovými úradmi,
 • rešeršné služby pred podaním prihlášky relevantných predmetov priemyselného vlastníctva,
 • vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu s využitím Experta,
 • sprostredkovanie stretnutí zástupcov akademických organizácií s partnerom pre komercializáciu,
 • stratégia komercializácie duševného vlastníctva,
 • spolupráca pri tvorbe licenčných zmlúv,
 • vedenie rokovaní, sprevádzanie pri rokovaniach,
 • monitoring dodržiavania licenčných podmienok a kontrola nelicenčnej výroby na trhoch,
 • vypracovanie návrhov zmlúv a posúdenie návrhov zmlúv,
 • poradenstvo pri tvorbe a tvorba podnikateľského plánu pre komercializáciu formou Spin-off,
 • asistencia pri zakladaní Spin-off,
 • vyhľadávanie investorov pre rozvoj Spin-off spoločnosti,
 • marketingové prezentácie technológie,
 • vypracovanie technickej alebo inej dokumentácie k výstupom vedecko-výskumnej činnosti,
 • asistencia pri formulovaní požiadavky pre podporu v procese Transferu technológií a pri navrhovaní spôsobu realizácie Transferu technológie,
 • aktívne vyhľadávanie duševného vlastníctva - výstupov vedecko-výskumnej činnosti v akademickom prostredí vhodných pre realizáciu ochrany duševného vlastníctva a komercializáciu.

V prípade záujmu o uvedené služby kontaktuje Útvar podpory a služieb pre ochranu duševného vlastníctva (PODUV) – kontaktná osoba JUDr. Peter Čižmár.

Poskytovanie uvedených služieb je bezodplatné.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ