Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Súvisiace položky
Nenašli sa žiadne súvisiace položky

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Výzva OPVaV-2012/2.2/08-RO
Celkové výdavky:  41 984 703,52 EUR
Trvanie projektu: 06/2013-07/2015
Projektový manažér: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
Web stránka: http://technicom.tuke.sk

 

Technická univerzita v Košiciach uzatvorila  dňa 24. apríla 2013 zmluvu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie na projekt Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. Partnermi v projekte sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove.

UVP TECHNICOM  zastrešuje  a vytvára  podmienky  pre  ďalší  rozvoj  a praktickú  existenciu  rôznych  VaV výstupov,  ako  aj  v tejto  súvislosti  novovzniknutých organizačných  zložiek,  ktoré  vznikajú  na  TUKE  pri realizácii  projektov  v oblasti  výskumu  a vývoja,  transferu  technológií  a  ďalších  relevantných  oblastí vyplývajúcich z činnosti TUKE a UCITT.

Generický model parku stavia na troch aspektoch:

  1. Flexibilnej spolupráci so špičkovým výskumom, ktorá garantuje stály „zásobník“ inovačných podnetov a produktov využívaný UVP, ako pre cielený aplikovaný VaV, tak aj pre pripadnú akceleráciu inovačného podnikania.
  2. Účinnej platforme pre (cielený) aplikovaný VaV, ktorá podporuje ako akademické pracoviská, resp. centrá, tak aj centrá spoločného VaV na báze vzájomne účinnej spolupráce medzi akademickými a komerčnými, resp. verejnými inštitúciami.
  3. Efektívnom portfóliu biznis služieb zameraných na účinný obchodný transfer produktov a služieb VaV do praxe a na progresívnu inicializáciu akcelerácie inovačného podnikania na báze odborne selektovaných výstupov VaV. Vlastný proces inkubácie nových Hi-Tech firiem bude zabezpečovaný v externých partnerských inkubátoroch.

 

Generický model UVP TECHNICOM

Generický model UVP TECHNICOM

V rámci Platformy pre aplikovaný výskum a vývoj v súčasnosti pôsobia ako riešené projekty:

  • Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (v skratke Centrum VUKONZE)
  • Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách (v skratke KC ZATIPS).

Po ukončení projektu bude UVP TECHNICOM  výkonným  útvarom  UCITT, ktorý po  etablovaní do VaV praxe  môže  byť vyčlenený z organizačnej štruktúry UCITT ako samostatný organizačný útvar TUKE, resp. ako samostatná právnická osoba.

 

 

 

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ