Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Súvisiace položky
Nenašli sa žiadne súvisiace položky

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
UCITT TUKE

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Vytvorenie kurikula pre študijný program „Inteligentné energetické systémy“ na univerzitách v Rusku a vo Vietname

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Vytvorenie kurikula pre študijný program „Inteligentné energetické systémy“ na univerzitách v Rusku a vo Vietname

Projekt bude dosahovať nasledovné výsledky: na univerzitách RU a VN sa zrealizujú modernizované študijné programy, budú vypracované odborne zamerané výučbové a učebné materiály, vrátane príručky o zapojení priemyslu, do troch jazykov (EN, RU a VN) a prezentované na webovej stránke projektu – miesto pre bezplatné využitie; budú vyškolení vysokoškolskí učitelia a zástupcovia na partnerských univerzitách....

5 zúčastnených krajín: Lotyšsko, Ruská federácia, Vietnam, Slovensko, Francúzsko
Začiatok: 15-10-2017 – Koniec: 14-10-2020
Číslo projektu: 586087-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
Grant EÚ: 856328 EUR
Program: Erasmus +
Kľúčová špecifikácia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Typ špecifikácie: Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní

Opis projektu
Súčasnou prioritou svetového energetického priemyslu je navrhovanie inteligentných energetických systémov (IES), ktoré prispievajú k zavedeniu interdisciplinárneho prístupu, ktorý integruje výsledky energetických technológií a IT. Spolu s vývojom technológií vyžaduje energetický sektor špecialistov, ktorí sú schopní čeliť výzvam a sú schopní vytvoriť a rozvíjať inovatívne riešenia za rôznych podmienok. S cieľom uspokojiť potreby ruského a vietnamského energetického sektora inžinierov nového formátu realizuje projekt ESSENCE „Vytvorenie učebných osnov študijného programu, Inteligentné energetické systémy, na ruských a vietnamských univerzitách“ konzorcium zložené z 3 univerzít z EÚ, 5 z RU a 2 z VN zamerané na modernizáciu existujúcich magisterských študijných programov v oblasti elektrotechniky s cieľom splniť požiadavky a očakávania hlavných zainteresovaných strán programu v súlade s bolonskými požiadavkami a európskym kvalifikačným rámcom a v úzkej spolupráci s priemyslom. Projekt bude dosahovať nasledovné výsledky: na univerzitách RU a VN sa zrealizujú modernizované študijné programy, budú vypracované odborne zamerané výučbové a učebné materiály, vrátane príručky o zapojení priemyslu, do troch jazykov (EN, RU a VN) a prezentované na webovej stránke projektu – miesto pre bezplatné využitie; budú vyškolení vysokoškolskí učitelia a zástupcovia na partnerských univerzitách; budú vyškolení pre vzdelávanie pokročilými metódami výučby; partnerskí vysokoškolskí učitelia si rozšíria svoje zručnosti a vedomosti v oblasti rozvoja učebných osnov a oblasti predmetu; nadviažu sa kontakty s priemyselnými podnikmi v RU a VN, aby sa zapojili do vzdelávacieho procesu a zlepšili tak umiestňovanie absolventov programov uvedených študijných programov; budú podpísané dohody o akademickej mobilite medzi spoločnosťami. Projekt prinesie prospech viacerým cieľovým skupinám na rôznych úrovniach počas životného cyklu projektu a po jeho skončení sa dosiahne: vyššia perspektíva študentov, zamestnancov zúčastnených univerzít a vyššia vzdelanostná spoločnosť pre krajinu a priemysel.

Informácie k projektu:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/254cfd13-c80b-46e0-88db-dd8a4eaf5e1d

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ