Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Poslanie

Poslanie UCITT je vytvárané v súlade s navrhnutým konceptuálnym modelom "hodnotového reťazca".

Hodnotový reťazec UCITT

Hodnotový reťazec UCITT

Model špecifikuje vonkajšie a vnútorné väzby UCITT prepojené cez jeho služby, ktoré v horizontálnom smere zabezpečujú tok vytváranej pridanej hodnoty od výskumnej, vývojovej a inovačnej (VVI) základne k efektívnym výstupom do priestoru pôsobenia spoločenskej a hospodárskej praxe.

V zmysle modelu hodnotového reťazca je koncept poslania UCITT zameraný predovšetkým na nasledujúce činnosti:

 • Podporiť zvyšovanie efektívnosti výskumu, vývoja a inovácií (VVI) na univerzite prostredníctvom jeho priameho a aktívneho prepojenia s potrebami a požiadavkami priemyselnej praxe, malého a stredného podnikania a spoločenskej sféry.
 • Prispievať k identifikácii a valorizácii takých VVI projektov a výstupov ich riešenia, ktoré majú potenciál na ďalšiu aktívnu účinnú spoluprácu resp. uplatnenie v spoločenskej a a hospodárskej praxi.
 • Podporiť pre identifikované VVI výstupy a projekty ich rozšírenie prostredníctvom:
  • spoločných (kooperatívnych) VVI projektov,
  • inovačných projektov pre prax,
  • transferu poznatkov, resp. technológie do odpovedajúcich organizácií spoločenskej a hospodárskej praxe.
 • Zabezpečiť pre univerzitu a jej pracovníkov a študentov komplexné služby spojené s ochranou duševných práv.
 • Podporiť rozvoj a efektívnosť domácej a najmä medzinárodnej spolupráce v oblasti VVI projektov v tom aj projektov za účasti organizácií so spoločenskou a hospodárskou praxou.
 • Prostredníctvom sieťovej organizačnej štruktúry zabezpečiť spoluprácu výkonných VVI pracovísk na úrovni fakúlt a samostatných pracovísk univerzity s koordinačným pracoviskom na úrovni vedenia univerzity a tým vytvoriť integrovanú a flexibilnú organizačnú a riadiacu štruktúru UCITT v rámci univerzity.
 • Integrovanú sieťovú architektúru UCITT etablovať ako otvorenú platformu, ktorá umožní účinne poskytovať služby UCITT pre externé, zmluvne spolupracujúce domáce a zahraničné organizácie, resp. organizácie, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Ide najmä o organizácie:
  • z oblasti akademických a vedeckých inštitúcií,
  • z oblasti spoločenskej a podnikateľskej praxe,
  • z oblasti poradenstva a sprostredkovania inovácií a transferu technológií.
 • Svojimi aktivitami prispieť a podporiť iniciatívy a procesy vytvárania nadväzujúceho vedeckého a technologického parku a podnikateľského inkubátora pre inovatívne firmy a v budúcnosti zabezpečiť trvalú spoluprácu s týmito inštitúciami.

 

Svojim poslaním UCITT vytvára v oblasti svojho pôsobenia relevantné virtuálne prostredie pre trvalú podporu rozvoja aktívnej, vzájomne prospešnej VVI spolupráce výskumného sektora s praxou a prispeje k zabezpečeniu efektívneho prenosu poznatkov, produktov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe. Prostredníctvom svojich domácich a medzinárodných vzťahov a s podporou otvorenej architektúry vlastnej informačnej platformy UCITT zabezpečuje relevantné a účinné šírenie svojich služieb a vhodných produktov ako v domácom tak aj v zahraničnom výskumnom, spoločenskom a podnikateľskom priestore. Cez tieto črty svojho poslania UCITT bude prispievať aj k naplneniu Európskej inovačnej politiky (viditeľnej napr. aj v iniciatíve "PRO INNO Europe®" http://www.proinno-europe.eu/).

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ