Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Štruktúra

UCITT je postavený na otvorenej a flexibilnej koncepcii organizačnej a riadiacej štruktúry, ktorá zabezpečuje minimalizáciu rizikových faktorov a vytvára podmienky pre:

 • vytvorenie flexibilnej a otvorenej organizačnej a riadiacej štruktúry UCITT,
 • účelnú a odborne profilovanú distribúciu kompetencií zabezpečovania služieb UCITT,
 • priamu väzbu a kontakty výkonných výskumných pracovísk a ich pracovníkov s pracoviskami z praxe,
 • účelnú obsahovú a kompetenčnú profiláciu jednotlivých pracovísk s cieľom zabezpečiť ich vysokú profesionalitu, zainteresovanosť a motiváciu jeho pracovníkov,
 • flexibilitu a prístupnosť k službám podporujúcich komercializáciu produktov výskumu a vývoja, resp. adekvátnu ochranu duševného majetku všetkých zainteresovaných strán.

 

Sieťová štruktúra UCITT

Sieťová štruktúra UCITT

Samotné organizačné a personálne zabezpečenie sieťovej organizačnej štruktúry UCITT je postavené na princípoch:

 • autonómnosti funkčných organizačných útvarov (pracovísk) UCITT-u garantovaných na báze interných zmluvný vzťahoch,
 • relevantného zastúpenia pracovísk vo vedeckých, riadiacich a kontrolných inštitútoch UCITT-u,
 • aktívnej účasti na rozvoji, financovaní a riadení garantovanom vo všeobecnej zhode prijatom organizačnom poriadku UCITT-u,
 • ochrane duševného vlastníctva a autorských práv,
 • rešpektovaní štatútu a relevantných predpisov TUKE,
 • ochrane a zveľaďovaní spoločného hmotného a nehmotného majetku a zdieľanej infraštruktúry.

 

Organizačná štruktúra UCITT

Organizačná štruktúra UCITT

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ